عاملی مطرح كرد؛

غرب مشغول مسیردهی مخرب و مهندسی فرهنگی ایران است

غرب مشغول مسیردهی مخرب و مهندسی فرهنگی ایران است

به گزارش پرسی بلاگ دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: غرب به صورت مرتب مشغول مسیردهی مخرب در فرهنگ اسلامی جامعه ایرانی است و با درك نقاط صدمه پذیر مشغول به مهندسی فرهنگی جامعه ایرانی است.به گزارش پرسی بلاگ به نقل از مهر، جلسه هفتصد و بیست و ششم شورای فرهنگ عمومی روز سه شنبه چهارم تیر با حضور سعیدرضا عاملی دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی در دفتر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار گردید.
در ابتدای این جلسه سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: شورای فرهنگ عمومی همچون مجموعه هایی است كه گسترده ترین شبكه فرهنگی از مركز تا همه شهرستان های كشور را داراست و امیدواریم كه با عنایت به رویكرد جدید شورایعالی انقلاب فرهنگی از ظرفیت این مجموعه استفاده گردد. در این راستا امیدواریم كه با نگاه به فلسفه مضاف به سمت فرهنگ مضاف حركت نماییم و با ایجاد برشی از بخش عمومی در نسبت میان فرهنگ مردم و بخش عمومی به مباحث روشن و مشخص تری دست یابیم.
وی اضافه كرد: در همین راستا اسناد گوناگونی نوشته شده و اقدامات شایسته ای صورت گرفته كه مواردی از قبیل فرهنگ كتاب و كتابخوانی، فرهنگ سلامت، فرهنگ مصرف بهینه آب، فرهنگ معماری و شهرسازی، فرهنگ زیارت و گردشگری مذهبی، فرهنگ امداد اجتماعی، حوزه ارتقای كاركردی مساجد و… قابل ذكر است. همینطور در جهت اسناد به تصویب رسیده تلاش شده تا دبیرخانه هر یك از آنها به صورت مستقل و با نظارت شورای فرهنگ عمومی در یكی از نهادهای متولی امور آن مستقر شود تا نسبت به اجرای آن احساس مسئولیت بیشتری به وجود آید.
این عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: شورای فرهنگ عمومی بعنوان یكی از شوراهای اقماری شورایعالی انقلاب فرهنگی به حساب می آید كه دارای جایگاه و ظرفیت های خاصی است و بعنوان یك بازوی قدرتمند شورایعالی انقلاب فرهنگی می تواند نقش ایفا كند. یكی از مسائل مورد توجه در این بین، مسئله ضمانت اجرایی مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی است كه مناسب می باشد با نگاهی هم افزایانه به سؤالات مربوط به آن پاسخ داد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به سابقه فعالیت شورای فرهنگ عمومی اظهار داشت: آئین نامه شورای فرهنگ عمومی در سال ۷۲ تهیه و نهایی شده كه با عنایت به گذشت زمان و همینطور تغییرات به وجود آمده در فضای فرهنگی موجود احتیاج به اصلاحاتی دارد كه امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه این جلسه عاملی دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: شورای فرهنگ عمومی بعنوان یك سرمایه فرهنگی برای كشور به حساب می آید كه با زنجیره نیروهایی كه در استان ها و شهرستان ها داراست می تواند سرمایه شورایعالی انقلاب فرهنگی هم تلقی شود. با عنایت به مواد ۱۸ و ۱۹ آئین نامه داخلی شورایعالی انقلاب فرهنگی مصوبات شوراهایی چون شورای فرهنگ عمومی اگر پس از دو هفته با مخالفت اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی روبرو نشود، در حكم مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی محسوب شده و دارای مشروعیت قانونی می باشد.
وی با اشاره به سابقه عملكرد شورای فرهنگ عمومی و ضرورت توجه به افق های مطلوب آینده این شورا اظهار داشت: ما سرمایه های بسیار ارزشمندی داریم و با نگاه به طراحی مطلوب جایگاه آینده برپایه ظرفیت های موجود می توانیم مؤثر عمل نماییم. در برنامه چهارم توسعه شاخصهای فرهنگی كشور تصویب گردید كه به دنبال آن در جلسه ۵۳۰ شورایعالی انقلاب فرهنگی هم به تصویب رسید و مورد بازبینی قرار گرفت. آخرین بازبینی در مورد این شاخص ها در سال ۱۳۸۹ صورت گرفته و این حاكی از ترسیم مدل مطلوب است كه باید به روزرسانی آن مدل مطلوب صورت گیرد.
دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی افزود: مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در ترسیم گام دوم انقلاب اسلامی هم با همین نگاه مطلوب گرا جلو رفتند و اگر متن را ملاحظه كنید، ایشان در نگاه به گذشته، حال و آینده از صدمه صحبت نكردند بلكه با ترسیم نوعی نگاه مطلوب راه كارهای هفت گانه برای استقرار جامعه اسلامی را تبیین كردند. خودسازی، جامعه پردازی و تمدن نوین اسلامی از اهدافی است كه در بیانیه گام دوم انقلاب مورد توجه قرار گرفته و از این بین مفهوم جامعه پردازی مفهوم بدیع و عمیقی است.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران اظهار داشت: مفهوم جامعه پردازی مفهومی شبیه به كار زرگری است كه بخواهد برای ایجاد یك جواهر به پردازش آن بپردازد و احتیاج به دقت و ظرافت دارد. در استقرار جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی هم باید دقت و ظرافت زرگرانه صورت گیرد و با كار عمقی و كیفی به ساده سازی مسائل پیچیده اقدام گردد و به شكلی حكیمانه و فیلسوفانه با پیچیدگی های مواجه شویم.
عاملی با اشاره به جایگاه مصوبات شورای فرهنگ عمومی اظهار داشت: مصوبات شورای فرهنگ عمومی می تواند تبدیل به مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی شود و مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی هم بنا به فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در حكم قانون و لازم الاجراست. وقتی روسای سه قوه در جلسه ای هستند و اعضای حقوقی دولت و اعضاء حقیقی منصوب مقام معظم رهبری در آن حضور دارند، مصوبات به شكلی مصوبه سه قوه به حساب می آید و اعتبار فرا قوه ای دارد. هم به استناد اصل ۱۱۰ قانون اساسی و هم به استناد اصل ۵۷ قانون اساسی، رهبری نظام جمهوری اسلامی شأن سیاست گذار اصلی نظام را دارند كه می توانند اختیارات خویش را به شوراهای اهل حكمت و تدبیر واگذار كنند و یكی از مصادیق بارز و مستقر در جمهوری اسلامی ایران، كه اختیار سیاست گذاری علم و فرهنگ به آن واگذار شده است، شورایعالی انقلاب فرهنگی است.
دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی همینطور اظهار داشت: تابحال ۲۲ مورد شورایعالی مصوبات سیاستی خویش را به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده و آنرا تبدیل به قانون كرده كه هم اكنون مبحث جمعیت هم در چارچوب جلسات مشترك با شورایعالی انقلاب فرهنگی در حال بررسی و امكان سنجی قانونی می باشد. در واقع می توان گفت شورایعالی انقلاب فرهنگ شان سیاست گذاری های خرد و كلان و در صورت احتیاج به قانون عمومی مجلس شورای اسلامی جایگاه بررسی و تصویب قانون را دارد. در عین حال مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی برای نهادهای اجرائی چه در چارچوب سیاست و چه در چارچوب مقررات، آیین نامه های اجرائی لازم الاجراست. شورای فرهنگ عمومی یك ظرفیت توزیع شده ملی است كه در سطح استان و شهرستان دارای ساختار تعریف شده ای برپایه آئین نامه شورای فرهنگ عمومی كشور است و اگر شورایعالی انقلاب فرهنگی بخواهد با نگاه به حركت از سمت ذی نفعان خود به سمت سیاستگذاری پیش برود، بهترین ظرفیت مدنظر برای آن شورای فرهنگ عمومی است.
وی اضافه كرد: بایستی روی نظام های تصمیم سازی بازبینی داشته باشیم و تصمیمات را از بدنه و جامعه استخراج نماییم. فرهنگ جامعه تغییر كرده است و امروز فرهنگ از حوزه رسانه ای نفس می گیرد و تحت تاثیر فضای تعاملی شبكه های اجتماعی و ارتباطات شبكه ای در فضای مجازی است. با آمدن فضای مجازی مخاطب تبدیل به كاربر شده است و خود اقدام به ایجاد كنش در این فضا می كند. در حوزه مهندسی فرهنگی ما مواجه با مهندسی فرهنگ جامعه توسط غرب هستیم كه دائماً با تولید محتوای فرهنگی خود و حتی تولید محتواهای متنوع از راه رسانه های فارسی زبان، مسیردهی های مخرب در فرهنگ اسلامی جامعه ایرانی بوجود می آورد. در واقع آنها مرتب با درك نقاط صدمه پذیر به مهندسی فرهنگی جامعه ایرانی مشغول هستند. امروزه رسانه های اجتماعی در مهندسی فرهنگی دارای اهمیت ویژه ای شده اند چنان كه حدود ۶۰ میلیون كاربر ما درگیر شبكه های اجتماعی هستند. شاخصهای مورد مطالعه در مورد فرهنگ جامعه با عنایت به تغییرات موجود باید به روز شوند كه الحمدلله توسط دوستان در حال بررسی است و امیدوارم به یك جمع بندی برسد.
دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی در انتها سخنانش ابراز امیدواری كرد با تعامل میان شورایعالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی بتوان به یك برنامه جامع فرهنگی دست پیدا كرد و با استناد به نقشه مهندسی فرهنگی كشور بتوان در حوزه فرهنگ مضاف و سایر حوزه ها از مزایای مربوط بهره مند شد.
در ادامه این جلسه حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم كلانتری معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، با اشاره به قابلیت شبكه ای بودن شورای فرهنگ عمومی اظهار داشت: شورای فرهنگ عمومی مركز تلاقی ده ها شبكه است كه در كل كشور گسترده است. رصد فضای عمومی كشور، تعیین اولویت ها برپایه كار كارشناسی و تصویب آن در صحن شورای فرهنگ عمومی برای عملیاتی شدن آن در سطح شبكه های شورای فرهنگ عمومی مواردی است كه باید در مدیریت و سیاستگذاری شورای فرهنگ عمومی مورد توجه قرار گیرد.
محمدرضا جوادی یگانه عضو حقیقی شورای فرهنگ عمومی هم در این جلسه اظهار داشت: در كنار توجه به مباحث فرهنگی باید مباحث اجتماعی هم لحاظ شود و مباحث فرهنگی دارای پیوست اجتماعی باشند. شورای فرهنگ عمومی می تواند می تواند حلقه وصل میان فرهنگ با جامعه باشد.
حجت الاسلام والمسلمین محمود محمدی عراقی عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی دیگر سخنران این نشست بود كه اظهار داشت: مهم ترین مأموریت شورایعالی در دو موضوع؛ سیاست گذاری و ریل گذاری فرهنگ در كشور و نظارت خلاصه می شود. در بخش اول شورایعالی انقلاب فرهنگی خوب عمل كرده و می توان نمره قبولی به آن داد كه نشانه آن هم تشكیل جلسات و اسناد مصوب در زمینه آموزش عالی، علم و فناوری، فرهنگ و مسایل مختلف فرهنگی جامعه است. اما در مورد بخش دوم به نظر من شورایعالی نمره قبولی نمی گیرد و نتوانسته ساز و كار مؤثری برای نظارت بر اجرای این مصوبات تدوین كند.
وی اضافه كرد: توجه به تأثیرات فرهنگ غربی در جامعه از مواردی است كه باید مورد توجه شورای فرهنگ عمومی باشد و مورد مطالعه قرار گیرد ضمن آنكه می توان با مأموریت بخشی به سایر نهادها از قبیل سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات، آموزش عالی، پژوهشكده ها و … در این زمینه به نتایج كارشناسی و مفید دست یافت.
لزوم تهیه گزارش گیری از برنامه های شورای فرهنگ عمومی در سطح اجتماعی، رصد و نظارت بر فعالیت های شورای فرهنگ عمومی، ایجاد سیستم تصمیم سازی برپایه تجمیع مطالبات استان ها، احتیاج به عملكرد هماهنگ شبكه ها، روزآمدسازی اسناد و مدلهای مدیریت فرهنگ عمومی كشور هم از دیگر مواردی بود كه در این نشست به آن اشاره شد.

1398/04/12
18:14:35
5.0 / 5
4724
تگهای خبر: آموزش , اجتماعی , تولید , سیستم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۳
لینک دوستان پرسی بلاگ
پرسی بلاگ