مطالعه و مرور عاشورایی؛

رویارویی های کربلا

رویارویی های کربلا

به گزارش پرسی بلاگ یزید بن زیاد بن مهاجر ملقب به ابوالشعثاء از تیراندازان ماهری بود که همراه سپاه عمر سعد برای جنگ با امام (ع) به کربلا آمد، اما وقتی دید آنها آماده پیکار با امام شده اند، از آنها جدا شد.خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ و اندیشه: کتاب «رویارویی صحنه ها و چهره ها در تاریخ کربلا» نوشته حمید محمدقاسمی به عنوان یکی از آثار عاشورایی بازار نشر کشور، سال ۱۳۹۵ توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامی منتشر گردید و سال ۹۶ هم به چاپ دوم رسید.
حمید محمدقاسمی نویسنده این کتاب معتقد می باشد یکی از جلوه های بدیعی که نمود آشکاری در حادثه کربلا دارد، تقابل و رویارویی صحنه ها با یکدیگر است. مفاهیم، انسان ها، چهره ها، نظرات و طرز فکرها و اتفاقات و … همه و همه از مواردی هستند که در این حادثه قابلیت دوقطبی و تفاوت را دارند.
مؤلف کتاب پیش رو می گوید نگاه به واقعه کربلا، از منظر رویارو دیدن چهره ها و صحنه ها، نقش به سزایی در پرده گشایی حقایق آن دارد و کتابش تلاش دارد با چنین نگاهی به این دوقطبی ها بپردازد.
این کتاب ۳ فصل اصلی با عناوین «رویارویی صحنه ها و چهره ها از منظر اعتقادی»، «رویارویی صحنه ها و چهره ها از منظر اخلاقی و تربیتی» و «رویارویی صحنه ها و چهره ها از منظر سیاسی و اجتماعی» دارد که هرکدام بخش های مختلفی را شامل می شوند.
اولین فصل کتاب پیش رو، دربرگیرنده ۱۴ بخش با این عناوین است:
اهل ایمان و کفرپیشگان، کوشش برای حفظ اسلام و کوشش برای محو اسلام، پایبندی به رفتار و گفتار پیامبر و بی اعتنایی به رفتار و گفتار پیامبر، تحریف گران و تحریف ستیزان، کوشش برای هدایت و کوشش برای گمراهی، کوشش برای کسب وجاهت بی امیه و کوشش برای پرده برداری از ماهیت بنی امیه، حسن استفاده از مقدسات و سوءاستفاده از مقدسات، مؤمنان مخلص و نفاق پیشگان، بصیرت مندان و فریب خوردگان، بابصیرت ها و بی بصیرت ها، هدایت یافتگان و گمراهان، معرفت نسبت به امام و بی معرفتی نسبت به امام، بلندنظران و کوته فکران، مصلحت اندیشی و دوراندیشی.
دومین فصل کتاب «رویارویی صحنه ها و چهره ها در تاریخ کربلا» ۴۵ بخش دارد که این عناوین را شامل می شوند:
آزادمردان و اسیران دنیا، همت عالی و همت دانی، تطمیع و عزتمندی، کرامت و دنائت، پیشگامان در نیکی ها و پیشگامان در زشتی ها، خوش نام ها و بدنام ها، پاکان و ناپاکان، عبادت پیشگان و اهل لهو و لعب، پایبندی به ارزش های اخلاقی و عدم پایبندی به ارزش های اخلاقی، حق پیشگان و فریبکاران، ادب و بی ادبی، حریم داری و بی حرمتی، تسلی خاطر به بازماندگان شهید و بی حرمتی به بازماندگان شهید، عطوفت و قساوت، اظهار تالم از شهادت مردان خدا و اظهار مسرت از شهادت مردان خدا، جوانمردی و ناجوانمردی، پایبندی به عهد و پیمان شکنی، پیمان مقدس و پیمان شوم، وفاداری و بی وفایی، تکریم کنندگان و تحقیرکنندگان، تجلیل و تکریم جنایت پیشگان و توبیخ و تحقیر جنایت پیشگان، افتخار به جنایت و ندامت از جنایت، افتخار به شهادت و افتخار به جنایت، مشارکت در شهادت و مشارکت در جنایت، سبقت در شهادت و سبقت در جنایت، رقابت های رحمانی و رقابت های شیطانی، دعوت به حق و دعوت به باطل، نصیحت گران به خیر و نصیحت گران به شر، تعصب بر حق و تعصب بر باطل، پندپذیری و پندگریزی، آرامش و تشویش، مطایبه و مشاجره، توبه های راستین و توبه های دروغین، گریه های عارفانه و گریه های مذبوحانه، مظلوم و ظالم، محبت و نفرت، اظهار دوستی برای خدا و اظهار دوستی برای هوا، اظهار دشمنی برای خدا و اظهار دشمنی برای هوا، دعا در حق اتقیا و نفرین در حق اشقیا، شجاعت و ترس، استقبال از مرگ و فرار از مرگ، استفاده از فرصت و فرصت سوزی، ثبات در رفتار و گفتار و بی ثباتی در رفتار و گفتار، رویش ها و ریزش ها، خوش عاقبت ها و بدعاقبت ها.
فصل سوم این کتاب هم ۲۳ بخش یا عنوان را در خود جا داده که بدین سان اند:
تدبیرگری و بی تدبیری، درایت و موقعیت شناسی و بی درایتی و سطحی نگری، ظلم پذیری و ظلم ستیزی، زور و تهدید و تساهل، تبلیغات مسموم و تنویر افکار، اغفال توده ها و بیدارکردن توده ها، اصلاح گری و افسادگری، رسیدن به هدف از هر راه و رسیدن به هدف از طریق مشروع، حُسن استفاده از عنوان و سوءاستفاده از عنوان، اطاعت پیشگان از رهبر باطل و تمردپیشگان از رهبر باطل، اطاعت پیشگان از رهبر حق و اطاعت پیشگان از رهبر باطل، اطاعت پیشگان از رهبر حق و تمردپیشگان از رهبر حق، اطاعت عاشقانه و اطاعت کورکورانه، اطاعت از سر ترس و اکراه و اطاعت از سر محبت و ارادت، یاوران حق و یاوران باطل، حمیت و بی تفاوتی، دشمن شناسان بصیر و ساده لوح ها، جهاد در راه خدا و جهاد در هوا، مقاومت در راه حق و مقاومت در راه باطل، تحریک سپاهیان برای دفاع از حق و تحریم سپاهیان برای دفاع از باطل، مقاومت پیشه ها و سست عنصرها، مجاهدان و عافیت طلبان، حمایت مشروط و حمایت بی قیدوشرط.
***
در ادامه سه فراز گزیده از این کتاب را می خوانیم:
زنی بی بصیرت که به فرمانبرداری از ستمگران فرا می خواند: عُمره دختر عبدالرحمن بن سعد انصاری از دوستداران خاندان اموی بود. او نامه ای به امام نوشت و قیام آن حضرت را بر ضد یزید امری خطرناک دانست و ایشان را به فرمانبرداری و همراهی از جماعت تشویق نمود و از قیام بر حذر داشت و به امام تصریح کرد که راهی که در پیش گرفته او را به سمت قتلگاهش سوق خواهد داد.
زنی با بصیرت که به قیام ضد ستمگران فرا می خواند: ماریه دختر منقذ عبدی از زنان شیعه و از افراد آگاه و با بصیرت بصره بود. خانه او پایگاهی برای گفتگو و مذاکرات شیعیان به شمار می آمد. ازجمله هنگامی که خبر حرکت امام حسین (ع) به سمت کوفه به مردم بصره رسید شیعیان آن سامان در خانه ماریه گرد آمدند و به گفتگو پرداختند.
نفوذ کلام ماریه، فهم عمیق او از دین و روح پاک و پارسا و بی پروایش شعله انقلاب را در جان پیران و جوانان روشن می کرد.
***
کسی که همتش آن بود که مراتب وفاداریش به حسین (ع) را ثابت کند: یکی همچون اصحاب خاص امام حسین (ع) که مراتب وفاداری خویش را خالصانه به محضر آن حضرت اعلام داشت بریر بن خضیر بود. وی در کربلا رو به امام کرده می گوید: «ای پسر رسول خدا! خداوند بر ما منت نهاده است که بتوانیم پیش روی تو جنگ نماییم و کشته شویم و بندبندمان در راه تو از هم بگسلد و چه سعادتی است که جد تو در قیامت شفیع ما خواهد بود.»
کسی که همتش آن بود که مراتب وفاداری اش به یزید را ثابت کند: بحیر بن اوس در روز عاشورا وقتی بریر بن خضیر را به شهادت رساند، در میان دو صف مغرورانه رجز می خواند و می گوید:
«هرگاه عبیدالله را دیدی به او بگو که من مطیع و گوش به فرمان خلیفه (یزید) هستم. من بریر را کشتم و با تلاش او را به هلاکت رساندم در آن بامدادان جنگ که او فریاد می زد: کیست که به جنگم آید؟»
***
«یزید خوش عاقبت»: یزید بن زیاد بن مهاجر ملقب به ابوالشعثاء از تیراندازان ماهری بود که همراه سپاه عمر سعد برای جنگ با امام (ع) به کربلا آمد، اما وقتی دید آنها شروط امام را نپذیرفتند و آماده پیکار با امام شده اند، از آنها جدا شد و به سپاه امام پیوست و با آن حضرت بود تا در رکابش به شهادت رسید.
در روز عاشورا او ابتدا سواره به کارزار با دشمن پرداخت و زمانی که اسبش را پی کردند در مقابل دیدگان امام بر سر زانو نشست و یکصد تیر به دشمن پرتاب کرد که فقط پنج تیر از آن به خطا رفت. امام حسین در حقش دعا کرد و فرمود: «خدایا تیرهای او را به هدف برسان و پاداش او را بهشت برین مقرر دار.»
زمانی که تیرهایش به اتمام رسید بپا خاست و در صورتیکه رجز می خواند با شمشیر به سپاه دشمن حمله برد و بعد از به هلاکت رساندن تعدادی از دشمنان و مجروح کردن شماری به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
«یزید بدعاقبت»: یزید بن معاویه بعد از عمری فسق و فجور و جنایت، طومار حیاتش در نهایت خواری و خفت بسته شد. درباره شیوه به هلاکت رسیدن وی گفته شده که آن ملعون شبی را به نوشیدن زیاد شراب گذراند و بامداد هنگام جسد او را در صورتیکه صورتش همچون قیر سیاه شده بود در بسترش یافتند.
و گفته اند: بر اثر مستی زیاد آغاز به رقص و پایکوبی کرده بود که با سر به زمین افتاد و مغزش متلاشی گردید.
همچنین گفته اند: روزی به قصد شکار بیرون رفته بود که آهویی دید به دنیال آن رفت و از همراهانش خواست کسی او را دنبال نکند. بعد از طی مسافت زیادی به یک مرد اعرابی برخورد. آن مرد وقتی یزید را شناخت سوگند یاد کرد که او را به قتل برساند همچنان که آن ملعون حسین (ع) را به قتل رسانده است. بدین جهت شمشیر خویش را کشید که ناگهان اسب یزید از برق شمشیر او رمید و یزید در صورتیکه پایش در رکاب اسب بود بر زمین افتاد و اسب او را به این سو و آن سو می کشید تا آن که پیکرش پاره پاره شد و با تشنگی به هلاکت رسید.
***

1401/05/15
10:44:41
5.0 / 5
443
تگهای خبر: آثار , اجتماعی , بازار , كتاب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۴
پرسی بلاگ